พระคาถาเปิดเทวโลก เบิกโลกธาตุทั้งสี่

( เป็นพระคาถาอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหมด 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นพระแม่ธรณี มาร่วมประกอบพิธี หรือมาฟังธรรม ใช้สวดก่อนทำพิธีกรรมต่างๆ อัญเชิญเทพเทวดามาร่วมประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เช่นตั้งศาล พิธีสะเดาะเคราะห์กรรม (สวดด้วยตนเองก็ได้) งานไหว้ครูต่างๆ สวดทุกวันก่อนทำวัตรสวดมนต์ดีนัก เพราะเทพเทวดาจะได้มาฟังธรรมด้วย )

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ตั้ง นะโม 3 จบก่อน )

     นะโม สาตาคิรียักโข ตัสสะ จะ อะสุรินทะโก

ภะคะวะโต มะหาราชา สักโก อะระหะโต ตะถา

สัมพุทธัสสะ มะหาพรหมา เอเต ปัญจะ นะมัสสะเร

สุณาตุ เม สัพเพ จะตุโลกะเทวา สัตตะปัณณะคูหายัง วิหะระติ

(.....ใส่ชื่อสถานที่ประกอบพิธี ตามด้วยคำว่า วิหะระติ )ตามด้วยชื่อสถานที่ประกอบพิธีสวดมนต์ .............. อาราเม ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา

สัตตะสะหัสสาวะ ยักขา ภุมมา กาปิละวัตถะวา

ฉะสะหัสสา เหมะวะตา ยักขา นานัตตะ วัณณิโน

สาตาคิรา ติสะหัสสา ยักขา นานัตตะ วัณณิโน

เวสสามิตตา ปัญจะสะตา ยักขา นานัตตะ วัณณิโน

กุมภิโร เวปุลลัสสะ ธะตะรัฏโฐ คันธัพพานัง อาธิปะติ ปุตตาปิ อินทะนามา

วิรูปักโข นาคานัง อาทิปะติ ปุตตาปิ อินทะนามา

กุเวโร ยักขานัง อาทิปะติ ปุตตาปิ อินทะนาม

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา มะนุสโส อะมะนุสโส จะ

ยักโข ยักขิณี ยักขะโปตะโก ยักขะโปติกา ยักขะมะหามัตโต ยักขะปาริสัชโช ยักขะปะจาโร

คันธัพโพ คันธัพพี คันธัพพะโปตะโก คันธัพพะโปติกา คันธัพพะมะหามัตโต คันธัพพะปาริสัชโช คันธัพพะปะจาโร

กุมภัณโฑ กุมภัณฑี กุมภัณฑะโปตะโก กุมภัณฑะโปติกา กุมภัณฑะมหามัตโต กุมภัณฑะปาริสัชโช กุมภัณฑะปะจาโร

นาโค นาคินี นาคะโปตะโก นาคะโปติกา นาคะมหามัตโต นาคะปาริสัชโช นาคะปะจาโร

ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขู ภิกขุณี อุปาสะโก อุปาสิกา

มายากุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิตู(ฏ) วิตู(ฏ)โต สะหะ

จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุมัณฑุ นิมัณฑุ จะ

ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ

จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ นะโฬราชา ชะโน สะโภ

อาคู ปัญจะสิโข เจวะ ติมพะรู สุริยะ วัจฉะสา

เอเต จัญเญ จะราชาโน คันธัพพา สะหะ ราชูภิ

อะถาคู นาภะสานาคา เวสาลา สะหะตัจฉะกา

กัมพะลัสสะ ตะราปายาคา ยะมุนา ธะตะรัฏฐานาคา

เอราวัณโณ มะหานาโค จิตตะรา สุปัณณา สะหะ

สะมุททัง อะสุรา ภาตะโร วาสะวัสโส กาฬะกัญชา อะสุรา ทานะเมฆะสา

เวปะจิตติ สุจิตติ จะ ปะหาราโท นะมุจี สะหะ

สะตัญจะ พะลิปุตตานัง สัพเพ เวโร จะ นามะกา

ราหุภัทโท อาโป ปะฐะวี เตโช วาโย วะรุณา วารุณาเทวา

โสโม จะ ยะสะสา สะหะ เมตตากะรุณา กายิกาเทวา

เวณฑูเทวา สะหะลี จะ อะสะมา ทุเวยะมา

จันทัสสูปะนิสาเทวา สุริยัสสู ปะนิสาเทวา

มัณฑะ พะลาหะกาเทวา วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ

สักโก ปาคะปุรินทะโก สะหะภู อะริฏฐะกาเทวา

โรชา วะรุณา สะหะธัมมา จะ อัจจุตา จะ อะเนชะกา

สุเลยยะ รุจิรา เทวา วาสะ วะเนสิโน สะหะ

สะมานา มะหาสะมานา มานุสา มานุสุตตะมา

ขิทฑาปะทูสิกา มะโนปะทูสิกา หะระโยเทวา โลหิตะ วาสิโน

ปาระคา มะหาปาระคา สุกกา กะรุมหาเทวา

อะรุณา เวฆะนะสา โอทาตะคัยหาเทวา

วิจักขะณา สะทามัตตา หาระคะชา มิสสะกา ปะชุนโน

เขมิยา ตุสิตายามา กัฏฐะกา ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา

โชติมานา จะ อาสะวา นิมมานะระติโน อะถาคู ปะระนิมมิตตา

สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ สันนัง กุมาโรเทวา ติสโส จะ

สะหัสสะพรหมะโลกานัง มะหาพรหมาภิติฏฐะติ

ทะเสตถะ อิสสะราอาคู หาริโต มัชฌะโตอาคา

สินเทเทเว สะพรหมะเก มาระเสนา อะภิกกามิ

ธัมมะวะรัง ปฏิจจะเทวา ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา

สัพเพปิ ธัมมะจาริโน วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ อะริยะธัมเม ปะเวทิ เต

สัพเพ ภูตา สัพเพ เทวา สัพเพ นาคา สัพเพ ยักขา สัพเพ วิรุฬหะโก สัพเพ วิรูปักโข สัพเพ กุมาโร สัพเพ จัตตาโร มะหาราชา โลกะปาลา

สัพเพ อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มหิทธิกา เตปิ ตุมเห รักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ เขตเต

สะมันตา สะตะโย ชะนะสะตะ สะหัสสานิ รักขันตุ สัพพะทา

อา ปา มะ จุ ปะ     ฑี มะ สัง อัง ขะ     สัง วิ ทา ปุ กะ ยะ ปะ     มะ อะ อุ     อุ อะ มะ

เม อะ มะ อุ     พุท ธะ สัง มิ    ทุ สะ นิ มะ     ทุ สะ นะ โส     นะ มะ พะ ธะ     อุ มะ อะ เม    

ธะ พะ มะ นะ     มิ สัง ธะ พุท

โส นะ สะ ทุ     มะ นิ สะ ทุ     ปะ ยะ กะ ปุ     ปะ จุ มะ ปา อา     ทา วิ สัง     ขุ อัง สัง มะ ฑี     ติ จุ โต ขะ สุ

นิพ พา นัง ตะ เม ตะ จิต     สุ คะ โต จุ ติ     นัง วิ ชี ระ ปะ     ตัง เม โต ปะ     อะ ระ หัน ตา สา ธุ     วา ละ สะ มะ ตะ ชา

นะ สัจ จัง ทะ คะ ยัง     มะ สัม คำ ปัง     สะ โร นะ กา โท     ทา ยะ โม     พุท ธะ ตะ ยะ     ปะ โต เม ตัง     ปะ ระ ชี วิ นัง     สุ คะ โต จุ ติ

จิ ตะ เม ตะ     นิพ พา นัง     สุ คะ โต จุ ติ

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ นะ มะ พะ ธะ

นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ มะ อะ อุ อุ อะ มะ นะโม พุทธายะ นะ มะ พะ ธะ.

จิรัง ติฏฐันตุ สัมมาสัมพุทธัสสะ สัทธัมโม สาธูติ

    

 

   

Copyright © 2560 SAVING THE WORLD BY DHAMMA กลุ่ม พิทักษ์โลกด้วยธรรมะ